بخش اداری

دکتر نیلوفر رضوی
ریاست کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه

 استاديار دانشکده معماري و شهرسازي
تلفن: ۲۹۹۰۲۳۲۳ 
 پست الکترونیک: n.s.razavi@gmail.com
مشاهده پروفایل

 دکتر محسن حاجی زین‌العابدینی
 رئیس اداره کتابخانه‌های دانشگاه

استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تلفن:۲۹۹۰۲۳۴۲
پست الکترونیک: zabedini@gmail.com
مشاهده پروفایل

دکتر زهیر صیامیان گرجی
رئیس اداره موزه و اسناد دانشگاه

عضو هیئت علمی گروه تاریخ
دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن :  ۲۹۹۰۲۳۲۷  
رایانامه: zohairsiamian@yahoo.com
مشاهده پروفایل

پرستو نقدی
معاونت

کارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی
تلفن :  ۲۹۹۰۲۳۳۱
پست الکترونيک naghdi20@yahoo.com

جواد عطایی
مسئول دفتر

کارشناس مدیریت بازرگانی
 تلفن: ۲۹۹۰۲۳۲۳
 فکس: ۲۲۴۳۱۹۹۱