مدیریت کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه

دکتر رویا صدقی
دکترا علوم شیمی و نفت / شیمی نفت، پلیمر و کاتالیست
مدیریت کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه​​​​​​​
29902323
r_sedghi [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب سایت