کادر اداری

آزاده خوشنودی
معاونت
 

کارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی
دوره معاونت: 1402- تاکنون
تلفن :  ۲۹۹۰۲۳۳۱

سرکار خانم آزاده خوشنودی دانش‌آموخته رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی در مقطع کارشناسی ارشد هستند و در حال حاضر سمت معاونت کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه را بر عهده دارند.

جواد عطایی
مسئول دفتر
کارشناس مدیریت بازرگانی
 تلفن: ۲۹۹۰۲۳۲۳
 فکس: ۲۲۴۳۱۹۹۱

 

آقای جواد عطایی دانش‌آموخته رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی هستند و در حال حاضر سمت مسئول دفتر کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه را بر عهده دارند.