کتابخانه مرکزی

کتابخانه واحدها (دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها)


ردیف

کتابخانه

شماره تماس

کارشناس

1

کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

29902466

خانم خواجه‌دهی

خانم خسروی

خانم دارایی

2

کتابخانه دانشکده الهیات و ادیان

29902259

خانم پیغمبردوست

3

کتابخانه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

29902960

خانم موسوی

4

کتابخانه دانشکده حقوق

29902745

خانم اره‌کشان

خانم زیبانیار

خانم محمدی ثابت

5

کتابخانه دانشکده فیزیک

29902893

خانم آزادی

6

کتابخانه دانشکده علوم ریاضی

29902893

خانم پوستچی

7

کتابخانه دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

29902982

خانم موسیوند

آقای عسگری

8

کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

29905320

خانم عابدی

آقای اسبری

9

کتابخانه دانشکده علوم زمین

29902640

خانم کاکایی

10

کتابخانه دانشکده علوم زیستی

29902730

خانم یوسفی

11

کتابخانه دانشکده مدیریت و حسابداری

29902373

خانم فریدوش

12

کتابخانه دانشکده معماری و شهرسازی

29902863

خانم طلوعی

13

کتابخانه دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

29903244

خانم حواصلی

14

کتابخانه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

29904155

خانم جوادیان فرزانه

15

کتابخانه دانشکده مهندسی هسته‌ای

29904204

آقای نجفی

16

کتابخانه پژوهشکده اعجاز قرآن

29905419

خانم موسوی

17

کتابخانه پژوهشکده خانواده

29902396

خانم حمیدی

18

کتابخانه پژوهشکده علوم محیطی

29902867

خانم رضاقلی

19

کتابخانه پژوهشکده فضای مجازی

22431736

خانم موسوی

20

کتابخانه پژوهشکده کرسی حقوق بشر

29902766

خانم حلوایی

21

کتابخانه پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

29904028

خانم موسوی آذر

22

کتابخانه پژوهشکده لیزر و پلاسما

29904028

خانم موسوی آذر

23

کتابخانه پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری

22431716

آقای عبدی

24

کتابخانه مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی

29902278

آقای مصطفی‌زاده

25

کتابخانه پردیس علمی تحقیقاتی زیرآب

011-42451093

خانم رضوانی

26

کتابخانه پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

73932376

خانم شعبان ایزکی

خانم رضازاده

 

27

کتابخانه پژوهشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

29902650

خانم حبیبی

28

مرکز وقف

29902275

خانم زیرک