درباره ما

روسای کتابخانه مرکزی تا کنون

دکتر محمدحسین پورکاظمی

دانشکده علوم
رشته: ریاضیات کاربردی
دوره مدیریت: 1363- 1368

مهندس حسن شهرستانی

معاون دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور
دوره مدیریت: 1368- 1374

دکتر زهرا گویا

دانشکده علوم          
رشته: ریاضی          
دوره مدیریت: 1374-1382 

دکتر سید مرتضی مهرداد

دانشکده علوم
 رشته: شیمی آلی
دوره مدیریت: 1382-  1385

دکتر احمد خاتمی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 رشته: زبان و ادبیات فارسی
دوره مدیریت: 1385- 1390

دکتر بهروز دری نجف‌آبادی

 دانشکده مدیریت و حسابداری
رشته: مدیریت صنعتی    
دوره مدیریت: 1390-1393

دکتر راِئد فریدزاده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
رشته: ادبیات و زبان آلمانی
دوره مدیریت: 1393- 1399

دکتر ​نيلوفر رضوي​

دانشکده معماري و شهرسازي
رشته: معماري منظر
دوره مدیریت: 1399-1401

دکتر مهدی شقاقی
استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی
دوره مدیریت: 1401- تاکنون