کارکنان بازنشسته

پرستو نقدی
سال بازنشستگی: اسفند 1401
پروانه پوریانی جوان
سال بازنشستگی: اسفند 1401

لیلا یاری
سال بازنشستگی: اسفند 1401
معصومه حیدری
سال بازنشستگی: مرداد 1402

رویا صالحی
سال بازنشستگی: اسفند 1398
فریبا شیردل
سال بازنشستگی: اسفند 1395

مهناز پوریانی جوان
سال بازنشستگی: اسفند 1387
سوره رستگار
سال بازنشستگی: اسفند 1389

فریده داودی
سال بازنشستگی: اسفند 1395
پروانه تفکری
سال بازنشستگی: اسفند 1388