پیوندهای مفید (مراکز اسنادی و موزه‌ها)

پیوندهای مفید (مراکز اسنادی و موزه‌ها)

ایکوم ایران
ایکوم جهانی
موزه ملی ایران
کمیته شورای بین‌المللی موزه‌ها برای موزه‌ها و مجموعه‌های دانشگاهی (UMAC)
موزه‌های دانشگاه تهران
موزه دانشگاه بوعلی سینا همدان
موزه تاریخ دانشگاه محقق اردبیلی
موزه و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
موزه دانشگاه شیراز
موزه دانشگاه خواجه نصیر طوسی
موزه دانشگاه اراک
موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران
موزه دانشگاه تبریز
موزه دانشگاه صنعتی اصفهان
موزه ملی تاریخ علوم پزشکی تهران
شورای جهانی موزه ‎ها
شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی (ایکوموس)
موزه و آرشیو دانشگاه الزهراء
موزه سکه تهران
موزه سینمای ایران
مرکز فرهنگی موزه ای زمان
مرکز اسناد انقلاب اسلامی
کتابخانه و موزه ملی ملک
مرکز اسناد و کتابخانه کمیسیون ملی یونسکو در ایران
موزه کتاب و میراث مستند ایران (کتابخانه ملی)
مجموعه نفایس کتابخانه ملی ایران
مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
بنیاد محقق طباطبائی
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
مرکز اسناد و کتابخانه آستان قدس رضوی
مرکز اسناد کاخ گلستان
مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد
اداره کل موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی
شورای جهانی آرشیو
پیوندها:
فهرست مجلات مرتبط با حوزه اسناد و موزه​​​​​​​
اسناد بهارستان
پژوهش‌های تاریخی
پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران
پژوهش‌های نسخه شناسی و تصحیح متون
گنجینه اسناد
پژوهشنامه مطالعات اسنادی و آرشیوی
زرین فام دو فصلنامه مطالعات موزه ای
مطالعات اسناد میراث فرهنگی
پژوهه باستان سنجی