شوراهای هماهنگی

کتابخانه مرکزی

شورای هماهنگی کتابخانه مرکزی دوشنبه اول هر ماه جلسه‌ای با حضور کارشناسان مسئول بخش‌های مختلف و همراهی مدیریت محترم کتابخانه‌های دانشگاه در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی تشکیل می‎‌دهد.

اهداف شورا عبارتند از:

 • 1- آگاهی بخش‌های مختلف از فعالیت‌های جاری همه قسمت‌های کتابخانه

 • 2- هماهنگی بین بخش‌های مختلف کتابخانه

 • 3- طرح مسائل و مشکلات بخش‌های مختلف از نگاه کتابداران و جامعه کاربران دانشگاه شهید بهشتی

 • 4- بهینه سازی روند ارائه خدمات به کاربران کتابخانه (اعضای هیات علمی، دانشجویان، کارمندان، عضویت آزاد)

 • 5- ببرنامه‌ریزی جهت فعالیت‌های علمی و فرهنگی در فضای کتابخانه

 • 6- تقویت ارتباطات ملی و بین‌المللی با سایر کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی

صورتجلسات شورای هماهنگی کتابخانه مرکزی:
 اولین جلسه شورای هماهنگی کتابخانه مرکزی  (بهمن‌ماه 1394)
دومين جلسه شورای هماهنگي کتابخانه مرکزی (فروردین‌ماه 1395)
سومین جلسه شورای هماهنگی کتابخانه مرکزی (خرداد‌ماه 1395)
چهارمین جلسه شورای هماهنگی کتابخانه مرکزی (تیرماه 1395)

کتابخانه‌های دانشگاه

شورای هماهنگی کتابخانه‌های دانشگاه (دانشکده/ پژوهشکده‌ها) هر ماه جلسه‌ای طبق تقویم تصویب شده با حضور کارشناسان مسئول تمامی کتابخانه‌ واحدها و همراهی مدیریت محترم کتابخانه‌های دانشگاه در دانشکده‌های مختلف تشکیل می‌دهد.

اهداف شورا عبارتند از:

 • 1- آگاهی کتابداران واحدها از فعالیت‌های جاری کتابخانه واحدها از طریق بازدید در انتهای هر جلسه

 • 2- تقویت ارتباط بین کتابخانه مرکزی و کتابخانه واحدها

 • 3- بتقویت ارتباط بین کتابخانه واحدها جهت هدایت به سوی هماهنگی بیشتر در واحدهای مذکور

 • 4- طرح مسائل و مشکلات کتابخانه واحدها از نگاه کتابداران وجامعه کاربران دانشگاه شهید بهشتی

 • 5- بهینه سازی روند ارائه خدمات به کاربران کتابخانه (اعضای هیات علمی، دانشجویان، کارمندان، عضویت آزاد)

 • 6- برنامه‌ریزی جهت فعالیت‌های علمی و فرهنگی در فضای کتابخانه واحدها

 • 7- تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف در جلسات

صورتجلسات شورای هماهنگی کتابخانه‌های دانشگاه:

 اولين جلسه شورای هماهنگی کتابخانه‌های دانشگاه (بهمن ماه 1394)
دومين جلسه شورای هماهنگی کتابخانه‌های دانشگاه (اسفندماه 1394)
سومين جلسه شورای هماهنگی کتابخانه‌های دانشگاه (فروردین ماه 1395)
چهارمین جلسه شورای هماهنگی کتابخانه‌های دانشگاه (اردیبهشت ماه 1395)
پنجمین جلسه شورای هماهنگی کتابخانه‌های دانشگاه (خرداد ماه 1395)
ششمین جلسه شورای هماهنگی کتابخانه‌های دانشگاه (تیرماه 1395)
هفتمین جلسه شورای هماهنگی کتابخانه‌های دانشگاه (مرداد ماه 1395)
هشتمین جلسه شورای هماهنگی کتابخانه‌های دانشگاه (شهریور ماه 1395)
نهمین جلسه شورای هماهنگی کتابخانه‌های دانشگاه (مهرماه 1395)
چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی کتابخانه‌های دانشگاه (اردیبهشت ماه 1396)
پانزدهمین جلسه شورای هماهنگی کتابخانه‌های دانشگاه (خرداد ماه 1396)
شانزدهمین جلسه شورای هماهنگی کتابخانه‌های دانشگاه (تیر ماه 1396)
هفدهمین جلسه شورای هماهنگی کتابخانه‌های دانشگاه (شهریور ماه 1396)
هجدهمین جلسه شورای هماهنگی کتابخانه‌های دانشگاه (آبان ماه 1396)
بیستمین جلسه شورای هماهنگی کتابخانه‌های دانشگاه (دی ماه 1396)
بیست و یکمین جلسه شورای هماهنگی کتابخانه‌های دانشگاه (اسفند 1396)
 بیست ودومین جلسه شورای هماهنگی کتابخانه‌های دانشگاه (اردیبهشت 1397)
بیست و سومین جلسه شورای هماهنگی کتابخانه‌های دانشگاه (خرداد 1397)
چهل و پنجمین جلسه شورای هماهنگی کتابخانه‌های دانشگاه (شهریور 1402)
چهل و ششمین جلسه شورای هماهنگی کتابخانه‌های دانشگاه (مهر 1402)
پیوندها:
بخش‌های کتابخانه مرکزی
کتابخانه واحدها