دکتر زهیر صیامیان گرجی
عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دوره مدیریت: 1400 - تاکنون

پروفایل
لیلا یاری
کارشناس مسئول بخش موزه و اسناد
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی              
تلفن :  29902327
فاطمه جمانی
کارشناس بخش موزه و اسناد
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی              
تلفن :  29902327
دکتر کیوان جورابچی
استادیار دانشکده معماری و شهرسازی

دوره مدیریت: 1395-1400

پروفایل