مرکز اسناد و موزه


دکتر زهیر صیامیان گرجی
عضو هیئت علمی گروه تاریخ
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دوره مدیریت: 1400 - تاکنون

 


کارشناس مسئول بخش موزه و اسناد:

 
لیلا یاری                            
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی              
تلفن :  29902327


دکتر کیوان جورابچی
استادیار دانشکده معماری و شهرسازی
دوره مدیریت: 1395-1400