دکتر زهیر صیامیان گرجی
عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دوره مدیریت: 1400 - تاکنون

پروفایل
بهناز رحمانی
کارشناس مسئول بخش موزه و اسناد
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی  
تلفن:  29902327            
ایمیل:
بخش موزه:
     museum@sbu.ac.ir
بخش اسناد:
documentation@sbu.ac.ir
فاطمه جمانی
کارشناس بخش موزه و اسناد
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی              
تلفن:  29902327
دکتر کیوان جورابچی
استادیار دانشکده معماری و شهرسازی

دوره مدیریت: 1395-1400

پروفایل