کارکنان کتابخانه مرکزی

ساناز کماسی
​کارشناس‌مسئول بخش امانت

کارشناسی‌ارشد مهندسی محیط زیست       
 تلفن :  22431917-29902340
 پست الکترونیک: 

 referencelib@sbu.ac.ir
circulation@sbu.ac.ir

 
معصومه قنبری
کارشناس بخش امانت

کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

 تلفن :  22431917-29902340
 


خسرو مهدی‌پور خیارجی
کارشناس بخش امانت

کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

 تلفن :  22431917-29902340
 

حسین بزرگی‌کیا
کارشناس بخش امانت

کارشناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی

تلفن:  22431917-29902340


سمیه سلیمانی
کارشناس بخش کودک و نوجوان
کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی
تلفن: 29902322
معصومه آقایی‌پور
کارشناس بخش روشندلان
کارشناسی‌ارشد روانشناسی
تلفن: 29902652

حلیمه اسلامی
کارشناس بخش امانت
فوق‌لیسانس تحقیقات آموزشی
تلفن: 29902340
مریم انصاری
کارشناس مسئول بخش پایان‌نامه
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی   
تلفن:  29902332
ایمیل:  dissertations@sbu.ac.ir
digitalib@sbu.ac.ir
طیبه بهروزنیال
کارشناس بخش پایان‌نامه
 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
تلفن :  29902335 
​​​​​​​

هنگامه حشمتی
کارشناس بخش پایان‌نامه
 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی          
تلفن: 29903133  
​​​​​​​
بیتا سلطانی
کارشناس بخش سازماندهی
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی
تلفن: 29902334
پست الکترونیک:
 orderlib@sbu.ac.ir

سحر جهانگیری
کارشناس بخش فناوری
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی                تلفن:  29902337
پست الکترونیک: itlib@sbu.ac.ir