کارکنان بازنشسته

ردیف نام و نام خانوادگی سال بازنشستگی
1 پرستو نقدی 1401
2 پروانه پوریانی جوان 1401
3 لیلا یاری 1401
4 معصومه حیدری 1402
5 رویا صالحی 1398
6 فریبا شیردل 1395
7 مهناز پوریانی جوان 1387
8 سوره رستگار 1389
9 فریده داودی 1395
10 پروانه تفکری 1388
11 شهلا امام جمعه 1388
12 فاطمه طالبی خانسری 1389