کارکنان مرکز اسناد و موزه

بهناز رحمانی
کارشناس مسئول بخش موزه و اسناد
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی  
تلفن:  29902327            
ایمیل:
بخش موزه:
     museum@sbu.ac.ir
بخش اسناد:
documentation@sbu.ac.ir
فاطمه جمانی
کارشناس بخش موزه و اسناد
کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی              
تلفن:  29902327