سوگل بینش‌پور
رئیس اداره کتابخانه‌های دانشگاه
کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی               
دوره مدیریت: 1402 - تاکنون
تلفن: 29902331
 
آزاده خوشنودی
رئیس اداره مرکز اسناد و موزه

 کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی
دوره مدیریت: 1402 - تاکنون
تلفن: 29902329