صفحه اصلی
آغاز سازماندهی کتابهای اهدایی مرحوم ابوالقاسم مهاجری
  • 2754 بازدید

مرحوم ابوالقاسم مهاجری در سال 1400 مجموعه کتابهای ارزشمندی بالغ بر 1022 عنوان و همچنین تعدادی اشیاء موزه ای به کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه اهداء کردند. بخش سازماندهی کتابخانه مرکزی با توجه به خط‌مشی کتابهای اهدایی،از اول شهریور فرایند انتخاب، گزینش و فهرست نویسی این منابع و افزودن آنها به مجموعه کتابخانه را در دستور کار خود قرار داده است. امید است که به غنای بیشتر کتابخانه کمک ارزنده‌ای شود.

افزودن نظرات