صفحه اصلی
خبرنامه کتابداري و اطلاع رساني کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 19و20-پایيزو زمستان1396
  • 2352 بازدید

خبرنامه کتابداري و اطلاع رساني کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 19و20-پایيزو زمستان1396

سردبير دکتر رائد فریدزاد،ههمکاران این شماره(به ترتيب الفبا)مریم انصاري کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي ،سميه سليماني کارشناس کتابداري و اطلاع رساني پزشکي ،مهسا فرد حسيني دانشجوي دکتري علم اطلاعات و دانش شناسي خسرو مهديپور کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي

* نقل اخبار و مطالب با ذکر ماخذ بلامانع است.* خبرنامه در ویرایش و اصلاح مطالب آزاد است.

نشاني تهران، ولنجک، بلوار دانشجو،دانشگاه شهيد بهشتي، کتابخانه مرکزي ومرکز اسناد

تلفن 29902333دورنگار 22431991پست الکترونيکي library@sbu.ac.irنشاني الکترونيکي http//lib.sbu.ac.ir