مرکز تربيت بدنی دانشگاه يکي از واحدهاي زیر مجموعه معاونت دانشجويي مي باشد. هدف کلی مرکز تربیت بدنی کمک به رشد و شکوفایی ابعاد جسمانی، عاطفی، عقلانی، اجتماعی و معنوی خانواده بزرگ دانشگاه شهید بهشتی (دانشجویان، کارکنان، اعضای هیأت علمی و بازنشستگان) از طریق پرداختن به فعالیت های مفرح و سلامت بخش تربیت بدنی و ورزش می باشد.

اخبار و اطلاعیه های مرکز تربیت بدنی


 مرکز تربيت بدنی دانشگاه يکي از واحدهاي زیر مجموعه معاونت دانشجويي مي باشد. هدف کلی مرکز تربیت بدنی کمک به رشد و شکوفایی ابعاد جسمانی، عاطفی، عقلانی، اجتماعی و معنوی خانواده بزرگ دانشگاه شهید بهشتی (دانشجویان، کارکنان، اعضای هیأت علمی و بازنشستگان) از طریق پرداختن به فعالیت های مفرح و سلامت بخش تربیت بدنی و ورزش می باشد.

اخبار و اطلاعیه های مرکز تربیت بدنی