نرم افزار ترفیع و گرنت 1400
سامانه بیت
bit.sbu.ac.ir
سامانه خیام
ksu.sbu.ac.ir
سامانه علم سنجی
ksu.sbu.ac.ir
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، با بهره گیری از توان متخصصین، سامانه های پژوهشی مفیدی در اختیار پژوهشگران قرار داده است.
این سامانه ها به ترتیب زیر در راستای سهولت دسترسی پ بالا بردن کیفیت پژوهش، ایحاد و راه اندازی شده اند.
سامانه رایانش موازی دانشگاه با هدف فراهم آوردن بستر تحقیق حرفه ای و پر سرعت، با همت معاونت پژ>هش و فناوری دانشگاه راه اندازی ش
sarmad.sbu.ac.ir
سامانه علم سنجی دانشگاه
سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۴۰۰ با هدف استخراج و نمایش به‌روز شاخص‌های علم‌ سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه، توسط معاونت پژوهشی و فناوری، پیاده سازی و اجرا شد.
http://scimet.sbu.ac.ir
سامانه خیام
سامانه خیام، سامانه رتبه‌بندی نشریه های بین‌المللی است که در سال 1399 با هدف ایجاد رتبه­بندی و بستری برای نمايش اطلاعات رسته‌بندي نشريه‌های خارجي، توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، پیاده سازی و اجرا شده است.
 http://fsc.sbu.ac.ir
نرم افزار ترفیع و گرنت 1400