کارکنان

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس ایمیل
احسان تهرانچی سرپرست اداره اجرایی 29905475 e.tehranchi@mail.sbu.ac.ir​​​​​​
مریم موسوی خوانساری مسئول دفتر 29905419 Quran@sbu.ac.ir
 
ejazquran8@gmail.com
مرجان شهبازی کارشناس آموزش 29905421 mar.shahbazi@mail.sbu.ac.ir
معصومه قاسمی کارشناس پژوهش 29905476 m_ghasemi@mail.sbu.ac.ir