حوزه ریاست پژوهشکده

 

 

 dr ghasempur.jpg

سمت​ تخصص​ مرتبه دانشگاهی​ تلفن ​ پست الکترونیک​

دکتر علیرضا قاسم‌پور

رئیس پژوهشکده​ شیمی تجزیه​ استاد​ 22431783​ a-ghassempour@sbu.ac.ir​
 

   

 

 

 

 

 

سمت​ تخصص​ مرتیه دانشگاهی​ تلفن​ پست الکترونیک

دکتر آتوسا علی‌احمدی

 معاونت پژوهشی میکروبیولوژی استادیار 29904053​ a_aliahmadi@sbu.ac.ir
 

  

  dr mirjalili.jpg

سمت​ تخصص​ مرتبه دانشگاهی​ تلفن​ پست الکترونیک

دکتر محمد حسین میرجلیلی

معاون آموزشی​ فیزیولوژی اصلاح گیاهان دارویی دانشیار 29904046​ m-mirjalili@sbu.ac.ir
    

 

 dr kanani.jpg

سمت​ تخصص​ مرتبه دانشگاهی​ تلفن​ پست الکترونیک​

دکتر محمدرضا کنعانی

مدیر اجرایی​ سیستماتیک گیاهی کارشناس 29904040​ m_kanani@stf.sbu.ac.ir​