تماس با پژوهشکده

 

مسئولیت
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
دفتر رئیس، دبیرخانه 
خانم فاطمه حاجی
22431783-29904040
مسئول اجرائی
آقای دکتر محمدرضا کنعانی
22431783-29904040
مسئول فرهنگی
------
------
کارشناس تحصیلات تکمیلی
خانم زهرا نظری
29904041
کارشناس آزمایشگاه GC-MS
خانم مریم محمدیان امیری
29904048
کارشناس آزمایشگاه  HPLCوFT-IR
خانم شیرین گودرزی
29904044
کارشناس آزمایشگاه LC-MS  و فریز درایر و MALDI-TOF و آزمایشگاه دکتر قاسم پور
آقای مهدی صمدی پور -- خانم یاسمن امینی
29904070
22431598
کارشناس آزمایشگاه بیولوژی
خانم فرزانه زندی
29904062
کارشناس آزمایشگاه کشاورزی
آقای حمید احدی
29904055
کارشناس آزمایشگاه طراحی سیستم های نوین دارویی و دستگاه های اسپری درایر، تست حلالیت و دستگاه DLS
خانم فاطمه حاجی
 
29904067
مسئول شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی - کارشناس پژوهشی
خانم آزاده یعقوبیان
22431599
 
نشانی: تهران- اوین میدان شهید شهریاری- دانشگاه شهید بهشتی نبش دوراهی خوابگاه خواهران- پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی - تلفکس:22431783

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

​​