درباره

ریاست

مدیریت پژوهشکده علوم و فناوری‌های پزشکی


  مسئول راه‌اندازی پژوهشکدهclip_image004.png

 

 


پروفسور مجتبی زارعی ​​

     پست الکترونیک: mzarei@me.com
     شماره تماس: ۲۹۹۰۵۸۰1


  معاون آموزشی - پژوهشی

clip_image004.png

 

 دکتر مسعود طهماسیان

     پست الکترونیک: m_tahmasian@sbu.ac.ir

      شماره تماس: ۲۹۹۰۵۸۰۳​
​​