صفحه اصلی
فهرست جدید برگزیدگان تسهیلات دانشجویی بنیاد سال تحصیلی 1400-1399
  • 1129 مشاهدات

​​بنیاد ملی نخبگان فهرست برگزیدگان تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 1400- 1399 را مطابق فایل پیوست اعلام نموده است.

مشمولین درخواست جوایز خود را مطابق شرایط مندرج در شیوه نامه تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان و براساس زمانبندی‌های تعریف شده توسط بنیاد در سامانه سینا ثبت نمایند.

مشمولین جوایز تحصیلی بنیاد

افزودن نظرات