صفحه اصلی
دریافت کتاب‌های غنی از کتابخانه کنگره آمریکا
  • 4333 بازدید

کتابخانه کنگره آمریکا، به مدت 10 روز کتاب‌های بسیار نفیس و نایاب  (فارسی) را در سایت خود به اشتراک گذاشته است. بخش سفارشات کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه از این فرصت استفاده نموده و تعدادی از کتب اشتراک گذاشته شده را مطابق با نیاز اطلاعاتی کاربران دانشگاه دانلود و در اختیار دو بخش دیجیتال، مرکز موزه و اسناد قرار داده است. این کتب که تعداد 185 منبع می‌باشد پس از بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان دو بخش نامبرده، در پایگاه دیجیتال و اسناد کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه بارگذاری و قابل استفاده توسط کاربران خواهد بود.

شایان ذکر است کاربران جهت مشاهده منابع الکترونیکی می‌توانند به سامانه اذرسا مراجعه نمایند.

راهنمای استفاده از سامانه اذرسا و مشاهده منابع الکترونیکی

 

افزودن نظرات