صفحه اصلی
خبرنامه کتابداري و اطلاعرساني کتابخانه مرکزيو مرکز اسناد دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 23و24-پایيز و زمستان1397
  • 231 بازدید

خبرنامه کتابداري و اطلاع رساني کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 23و24-پایيز و زمستان1397

سردبير دکتر رائد فریدزاد ههمکاران این شماره(به ترتيب الفبا)افسانه آزادي کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي ،مریم انصاري کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي ،وجيهه حلوایي کتابدار کتابخانه کرسي حقوق بشر، صلح و دموکراسي ،مهسا فردحسيني دانشجوي دکتري علم اطلاعات و دانش شناسي ،خسرو مهديپورکارشناس ارشدعلم اطلاعات و دانش شناسي

* نقل اخبار و مطالب با ذکر ماخذ بلامانع است.* خبرنامه در ویرایش و اصلاح مطالب آزاد است.

نشاني تهران، ولنجک، بلوار دانشجو،دانشگاه شهيد بهشتي، کتابخانه مرکزي ومرکز اسناد

تلفن 29902333دورنگار 22431991پست الکترونيکي library@sbu.ac.irنشاني الکترونيکي http//lib.sbu.ac.ir