صفحه اصلی
خبرنامه کتابداري و اطلاع رساني کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 21و22-بهار و تابستان1397
  • 316 بازدید

خبرنامه کتابداري و اطلاع رساني کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 21و22-بهار و تابستان1397

سردبير دکتر رائد فریدزاد،ههمکاران این شماره(به ترتيب الفبا)مریم انصاري کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي ،فرخنده جمالپوردانشجوي کارشناسي ارشدعلم اطلاعات و دانش شناسي ،بيتا سلطاني دانشجويکارشناسي ارشدعلم اطلاعات و دانش شناسي ،مهسا فردحسيني دانشجوي دکتري علم اطلاعات و دانش شناسي ليلا یاري کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي

* نقل اخبار و مطالب با ذکر ماخذ بلامانع است.* خبرنامه در ویرایش و اصلاح مطالب آزاد است.

نشاني تهران، ولنجک، بلوار دانشجو،دانشگاه شهيد بهشتي، کتابخانه مرکزي ومرکز اسناد

تلفن 29902333دورنگار 22431991پست الکترونيکي library@sbu.ac.irنشاني الکترونيکي http//lib.sbu.ac.i