صفحه اصلی
لیست کتب خریداری شده از انتشارات سمت
  • 3751 بازدید

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، بعد از بررسی‌های تخصصی توسط کارگروه مجموعه سازی این واحد، دی ماه سال 1399 تعداد 16 عنوان کتاب متشر شده در سال 1399، 33 عنوان کتاب منتشر شده در سال 1398 و دو کتاب با عناوین مهر در ایران از آغاز تا صدر اسلام نوشته حسن طلایی (چاپ پنجم، سال 1392) و حقوق انتقال فناوری نوشته ابراهیم رهبری (چاپ چهارم، سال 1392) را از سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (انتشارات سمت)، خریداری کرد. شایان ذکر است از تمامی عناوین به تعداد نسخه خریداری شده است.

در حال حاضر سازماندهی این منابع به اتمام رسیده است و قابل امانت به کاربران کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی می‌باشد.

لیست کتاب‌ها به صورت اکسل جهت مشاهده کاربران به شرح ذیل است.​